Afskrift af genpart.

Kjøbecontract.

mellem Huusmand Niels Nielsen af Aagerup og hans svigersøn Niels Hansen sammesteds.

       -----”-----                      -----”-----                      -----”-----

Underskrevne Niels Nielsen erkjender herved at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger og aldeles afhænder fra mig og Arvinger til min Svigersøn Niels Hansen det mig ifølge Skjøde af 16de Mai 1847, læst den 17de s.M., tilhørende Huus af Aagerup Bye og Sogn, med tilliggende Have, skyldsat under Mbtr. Nr. 23, for Hartkorn 2 Alb. uden gammel skat, med Bygninger, Besætning, Inventarium Ind og Udboe m.v., alt for en Kjøbesum af 225 Rdl., skriver To Hundrede Tyve og Fem Rigsdaler og forøvrigt paa følgende Vilkaar:

1.

Eiendommen overtages og tiltrædes strax af Kjøberen og  staaer fra D. D. for hans Regning og Risico i enhver Henseende, mod Adgang til Bygningernes Assurancesum i tilfælde af ildsvaade.-

2.

Alle af Eiendommen efter Dato forfaldende Skatter og Afgivter m.v. udredes af Kjøberen uden Udgivt for mig.-

3. Kjøbesummen berigtiges saaledes:
  A. overtager eller indfrier Kjøberen den i Eiendommen prioriterede  Gjæld:
    a. til Ungkarl Frederik Andersen af  Gundsøelille

100

0

0

    b. til Gdm. Anders Jensen af Sleggerupenge

50

0

0

     

hvilke Beløb han forrenter fra 11te Decbr. Termin f.A. med 4 % p.a.

     
  B Betaler han mig contant den " 1st. Januar 1872

75

0

0

                                                        I alt 225 0 0
    skriver To Hundrede Tyve og fem Rigsdale.      
4.

Indtil 1ste Januar 1872 nyder jeg, Hustrue og vore 2de uconfirmerede Børn frit Ophold, Underholdning m.v. hos Kjøberen saa god som han selv nyder den; efter 1ste Januar 1872 udreder Kjøberen følgende  Aftægtspræstationer til mig og Hustrue, Malene Nielsdatter, saalænge vi leve, nemlig

  a. 3 Fag Huus til afgivtsfrit Brug, indrettet efter vort Ønske og Anviisning i enhver Henseende til Bolig for os; forsynes navnlig med Skorsteen, Kjælder, Tørvehuus, samt fornødne Loft, Gulve, Døre Vinduer m. m. Denne Bolig bliver bestandig at vedligeholde i forsvarlig Stand uden Udgivt for os.-
  b. afgivtsfrit Brugen af Haugen paa Husets søndre Side.      
  c. leveres os aarlig:      
    1.

2 Td. Rug (efter Capt.tax 1867 a. 9 Rdl 50 mk)

19

0

4

      med Byttepenge 2 0 0
    2. 1 Td Byg (efter Capt.tax 1867) 6 4 7
      med Byttepenge   3 0
    3. 1 Td Kartofler 2 4 0
    4. Lispund Flæsk a 20 Mk 13 2 0
    5. 4 Lispund Svinefedt 1 3 0
    6.

1 Lispund Smør, Halvdelen Græssmør á 38 sk.

1

0

0

    7.

6 u god Ost med Halvdelen 1ste Januar og 1ste Juli

1

0

0

    8.

5 Læs Tørv af bedste Slags frit i Huus i rette Bjergningstid

10

0

0

    9. 2 u Uld, hverandet Aars 1ste Januar 1 0 0
    10. a Al. Vadmel, ligeledes 4 0 0
    11. 8 Al. Hørlærred, 4 Al. Blaarlærred, hvert Aars 1ste Juli

8

0

0

    12. 4 u Lys hvert Aars 1ste Januar 1 0 0
    13. 5 Rdl. i Penge, hvert Aars 1ste Januar 5 0 0
    14. 2 Kander nymalket Mælk ugentlig saalænge Koen malker ellers 2 Kander Øl ugentlig  

3

 

1

 

4

     

 

85 4 9
Samtlige betingede Naturalier leveres i gode sunde Varer af forsvarlig Vægt og Maal frit paa vor Bolig, forud for det kommende Aar efterhaands som det forfalder, 1ste gang Januar 1872.-
5.

Til Brug i Aftægtsboligen, naar vi indflytte i samme, udtage vi af Eierens Boe hvad vi maatte ansee fornødent, og navnlig:

  a. de fornødne Ildkar      
  b.  1 Kakkelovn, 1 Strygejern      
  c. 1 Seng med Klæder      
  d. 2 Par Lagener      
  e. 1 Bord, 2 Stole      
 

f.

2 smaa Lysestager og en Morter.-  Hvilket alt ved vor død falder tilbage til Kjøberen.-

 

 

 

6.

Yder Kjøberen os fornøden Vadsk og Reenligbed uden Vederlag.

 

 

 

7.

Naar en af os ved Døden afgaaer bortfalder i det her betingede Vederlag 1 Td Rug og 2ú Flæsk aarlig.

8.

Naar vi ved Døden afgaar bekoster Kjøberen vor Begravelse hæderlig efter Egens Skik og Brug mod Regræs i vore Efterladenskaber.

Han maa ei anvende under lo Rdl. pea hver Begravelse.

9.

De i §§ 4,5,6,7 og 8 omhandlede Præstationer skulle som

en reel Byrde hæfte paa Eiendommen med Besætning og Inventarium m.v. med Prioritet næst 150 Rdl.

10.

Det med Hans Larsen om 5 Fag Huus med Have oprettede Fæstebrever er Kjøberen, mod at oppebære den herefter forfaldne Afgivt, pligtig at respectere.

11.

Alle Omkostninger i Anledning af denne Overdragelse og sammes endelige Berigtigelse ved Skjøde udreder  Kjøberen alene.

12. Det er ikke Kjøberen tilladt forinden han er meddelt Skjøde at behæfte Eiendommen.-

Naar Kjøbesummen er berigtiget paa den i § 3 ommeldte Maade er Kjøberen berettiget at fordre sig Skjøde paa Eiendommen meddelt, hvilket jeg er pligtig at meddele ham fri for enhver privat Behæftelse videre end anmeldt. -

Disse Vilkaar vedtager jeg Niels Hansen, som Kjøber i Et og Alt og lover jeg nøie at opfylde samme.

Med Hensyn til det benyttede Stempelpapir

bemærkes:

Rdl Mk Sk
  a. Kjøbesummen er 225 0 0
  b. Aftægt § 4. Boligs Vedligeholdelse 5 0 0        
    Aftægt 85 4 9        
  c. Aftægt § 6. Aarlig 3 0 0        
      93 4 9        
                                  Gange 5 468 4 13
  d. Begravelserne (under tilbøølig Hensyntagen til den tilstaaede Regræs)  

20

 

0

 

0

  e. Boligens Indretning 50 0 0
      761 4 13
hvorefter Stempel er benyttet til Taxt 5 Rd 16 Sk.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Vidners Overværelse Originalcontraeten forbliver hos Kjøberen, der leverer Sælgeren en bekræftet Gjenpart.

Aagerup den 25de April 1868

 

Som Sælger                                               Som Kjøber

Niels Nielsen                                              Niels Hansen

m f p

 

Til Vitterlighed om at L-5-1-7 er iagttaget

Ole Christensense