L N 25

1860

 

F æ s t e b r e v.

Jeg underskrevne Huusmand Niels Nielsen af Aagerup tilstaaer herved at have fæstet, ligesom jeg herved fæster til Ungkarl Hans Larsen af Aagerup, 5 Fag af det mig, ifølge skjøde af 16de Mai 1847 læst den 17de Mai næstefter, tilhørende Huus i Aagerup, samt et Stykke Havejord - 27 Alen langt og som i Breden gaaer fra den vestre Hjørnestolpe af mit Huus til Skjellet mellem min og Huusmand Christen Pedersens Have, hvilket Huus - 3 Fag er af sidste Fæster tilbygget - med Have sidst har været tilfæstet Arbeidsmand Johan Andersen. Det saaledes Tilfæstede maa Hans Larsen, og eventualiter hans Hustrue, for deres Livstid, saalænge hun efter hans Død forbliver i Enkestand, nyde, bruge og i Fæste beholde paa følgende Vilkaar:

l.

Til de herved overdragne 5 Fag Huus staaer det Fæsteren frit for at foretage saadanne Tilbygninger som han maatte finde passende imod at det saaledes Tilbyggede eller paa Fæstegrunden Opførende ved Fæsterens og Hustruens dødelige Afgang falder til Husets Eier uden Erstatning til Fæsterens Arvinger. –

2.

Fæsteren tilstaaes fri Adgang til den ved mit Huus værende Brønd, imod at han er behjælpelig med sammes Oprendsning, ligesaa forpligter jeg mig og til at holde Fæsteren Kjørevei fra Gaden til det tilfæstede Huus.

3.

Fæsteren vedligeholder selv det tilfæstede Huus paa Tag og Fag dog vedtager jeg at vedligeholde den vestre Tagrende.

4.

Det af forrige Fæster i Huset indsatte Fag Vinduer, der vender ud til min Have, tillades det nærværende Fæster at lade forblive siddende for hans Fæstetid, hvorhos det paalægges Fæsteren at holde det Tilfæstede assureret i Brandkassen, og har han i Tilfælde af Ildsvaade at opføre samme imod at hæve Assurancesummen. -

5.

Det staaer Fæsteren frit at afstaae Huus og Have til hvem han vil, naar han af Eieren antages og med ham gjør Accord betræffende Indfæstning .-

6.

Fæsteren, der i Indfæstning har betalt 20 Rdl., svarer i aarlig Afgivt af Huus og Jord til mig 4 Rdl., hvilke erlægges forud med Halvdelen i hver 11te Juni og 11te December Termin, og første Gang llte Juni d.A., hvorimod Skatter og Afgifter af Huus og Jord er ham - Fæsteren - uvedkommende. -

7.

De med dette Fæstebrevs Udstedelse, Tinglæsning m.m. forbundne Udgifter udredes alene af Fæsteren uden Udgivt for mig. -

p.t. Roeskilde d. 29de Januar 1861

Niels N N S Nielsen

m f P

Til Vitterlighed

J E Bencke   A Clausen

 

Læst i Leire Herreds Ret Mandagen d. 4de Februar 1861 og protocolleret Litr.O fol. 466, tilført Real-Registr. 3 Fol.7o

(underskrift)

(Tilklæbet) At Huusmand i Aagerup Hans Larsen er afgaaet ved Døden den 21de April 1875 og begravet paa Aagerup Kirkegaard den 27de s. M., bevidnes i Henhold til Kirkens Ministerialbog under min Haand og Segl.

 

Aagerup Prstgd. 8de Februar 1877                                         Olivarius

 

At ovenmeldte Huusmand Hans Larsens Enke er i Live, bevidnes saavelsom at hendes Navn er Ane Kristensdatter og at hun bor i Aagerup.

Aagerup Prstgd. 22de Februar 1877. Olivarius

(Fortsættelse paa Fæstebrevet)

Nærværende Fæstebrev kan os ukaldet af Pantebogen udslettes. -

 

Den paagjældende Eiendom hvorunder Fæstehuset hører er betegnet Mtr. No 23 af Aagerup. Præsteattest vedføies til Legitimation for Ane Christensdatters Cvittering.

p.t. Roeskilde den 10de febr.1877.

Som nuværende Eier                      Fæsterens Enke
    Niels Hansen                           Ane Christensdatter

                                                                m f P

Til Vitterlighed

                                                   Ole Christensen           Bencke

Aflyst i Leire Herreds ret Mandagen d. 1. Oktober 1872 og af Pantebogen udslettet S. fol. 744. Begravelsesattest for Hans Larsen forevist.

(underskrift )