No 62

1831

 

Fæstebrev

 

Vi underskrevne Aagerup Byes samtlige Jordbrugere tilstaae herved: at have stedet og fæstet ligesom vi ogsaa herved tilsteder og bortfæster Skrædder og Huusmand Niels Nielsen og Hustrue, saafremt hun overlever bemeldte sin Mand, og da, saalænge hun i ugift Stand forbliver, den paa Byens Mark beliggende saakaldte Tyrejord, hvilken fornævnte Fæster i sin Livstid, eller under ovennævnte Betingelse, hans Hustrue, maae nyde, bruge og ifæste bebolde, naar følgende Vilkaar opfyldes:

  1. Af Jorden og dens Hartkorn 3 Skpr 1 Fdk svarer Fæsteren alle kongelige Skatter og Afgifter samt offentlige honera, som nu ere eller herefter maatte vorde paabudne, af hvad Navn og Beskaffenhed de end maatte være.

  2. I aarlig Afgivt af Jorden svarer steren os 10 Rdl Sølv, hvilke Tie Rigsbankdaler Sølv af ham betales hvert Aars Kyndelmisse.

  3. Han maa ei skjære Tørv til Salg paa Jorden, men alene til eget Brug.

  4. Han maae ei drive Jorden til .. pligt og ei derfra bortføre Foder eller Gjødning.

  5. Endeligen holder Fæsteren sig de kongelige Love og Forordninger efterrettelig.

Alt under dette Fæstes Fortabelse og videre anordnet Straf.

Dette til Bekræftelse under vore Hænder

Aagerup d. 13. April 1831.

Hjort, Provst     Sognefoged Ole Nielsen     Jørgen Christensen

    P. L.               Andreas Olsen                     Niels Hansen

                           Ole Nielsen                            Ole Pedersen

                                                  Anders Hansen

 

 

Fremlagt og læst Leire Herreds Ret Mandag den 13 junii 1831, samt behørigt protocolleret /:Litr. G Fol 9:7 testeres hvorhos bemærkes, at det ikke af tinglæste Documenter kan sees, om den bortfæstede saakaldte ”Tyrejord” tilhører Aagerup Byes Jordebrugere.

                                                                                                                                                                                               (Underskrift)

 

Protocolleret Leire (?) den 8. Febr 1832

Uldall                                   Lerche