Kirkerup Kirkes forside

Kalkmalerierne

Mere om kalkmalerier m.m. Vejledninger m.m. om kirken

Historie

Matr. nr. 2a                                                                     ek/av

Kirkerup by                                                                    J. nr. TK 852067
Kirkerup                                                                         Anmelder
:
                                                                                       landinspektørerne
                                                                                       Klæsøe og Skotner
                                                                                       Himmelev Bygade 6
8
                                                                                       4000 Roskilde

 

OVERENSKOMST.

 

I forbindelse med skelforandring, hvorved overføres et areal af matr. nr. 2a Kirkerup By, Kirkerup til kirkegården ved Kirkerup Kirke samt projekteret opførelse af graverbygning på skelforandringsarealet, som vist på vedhæftede rids, er mellem Kirkerup menighedsråd og ejer af matr. nr. 2a, gårdejer Ole Strange, indgået følgende overenskomst.

 

Der skal være adgang til byggepladskørsel i forbindelse med opførelse af graverbygningen ad indkørselsvejen fra Kirkerupvej til landbrugsbygningen på matr. nr. 2a , og der skal være adgang til at benytte arealet mellem nævnte adgangsvej og graverbygningen som oplagsplads og arbejdsplads i forbindelse med byggeriet.

 

Der skal kunne etableres stenfaskine til regnvandsafløb og samletank for spildevand med tilhørende udluftning på matr. nr. 2a samt dertil hørende afløbsledninger for henholdsvis regnvand og spildevand fra graverbygningen til de nævnte anlæg, som vist på vedhæftede rids.

 

Endvidere skal der over matr. nr. 2a kunne etableres vandledning fra graverbygningen til en eksisterende vandledning på matr. nr. 2a vest for kirkegården.

 

Vandledning, stenfaskine, samletank og udluftning samt afløbsledninger skal kunne henligge uforstyrret, og der skal til enhver tid være adgang til eftersyn, vedligeholdelse og reparation af anlæggene mod erstatning for eventuel herved forvoldt skade.

 

Ligeledes skal der til enhver tid re fornøden adgang til færdsel ad indkørselsvejen fra Kirkerupvej til landbrugsbygningerne på matr. nr. 2a i forbindelse med tømning af spildevandssamle- tanken
 

For erhvervelse af ovennævnte rettigheder over ejendommen matr. nr. 2a betaler Kirkerup menighedsråd til gårdejer Ole Strange, som ejer af matr. nr. 2a et beløb på kr. 5000,00.

 

Udover engangsbeløbet 5000 kr. påhviler der menighedsrådet fuld erstatningspligt for skader på matr. nr. 2a opstået i forbindelse med byggeriet eller i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af de nævnte anlæg.

 

Erstatning for sådanne skader fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige personer udmeldt af Roskilde herredsret.

 

Nærværende overenskomst begæres tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 2a Kirkerup By, Kirkerup med påtaleret for Gundsø byråd. Angående de matr. nr. 2a påhvilende hæftelser, servitutter og øvrige byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

 

 

Ole Strange

som ejer af matr. nr. 2a

 


 

for Kirkerup menighedsråd:

Kurt Larsen

Erling Mathiasen

Godk. i h. t. kommuneplanlovens
§ 36 .

Der er ikke påkrævet lokalplan.

GUNDSØ KOMMUNE, den

- 3 JULI 1986

J.AGGE

St&dsingeni I