Kirkerup Kirkes forside

Kalkmalerierne

Mere om kalkmalerier m.m. Vejledninger m.m. om kirken

Historie

 

 

UDDRAG AF

 

Leire Herreds Skjøde- og Panteprotokol, Litra L. 1847 - 51.

 

Carl August de Coninck.
He
rredsfoged og Skriver i
Leire Herred og Birkedommer
o
g Skriver i Ledreborg Birk.

 

Gjør Vitterligt: At Aar 1847 den 2den August indfandt Auctionsdirekteuren sig i sit Embedsforfald ved sin Constituerede Fuldmægtig Høyer i Kirkerups gamle Degnebolig, for, ilge Reqvisition af Kirkerup og Aagerups Sogneforstanderskab, at opbyde bemeldte Degnebolig og Skolehuus med samme rette Tilhørende og Tilliggende til Bortsalg. Som Vidner var tilstede P. Petersen af Taagerup og Niels Hansen af Østrup.

Mødt var Medlemmerne af Kirkerup og Aagerups Sogneforstanderskab, som næst at bemærke, at der om Auctionens Afholdelse er skeet Bekjendtgørelse i Roeskilde Avis med Læsning paa Kirkestævne i de nærmest omliggende Sogne, fremlagte Conditioner for Salget af Dags Dato. Conditionerne bleve modtagen til Indlemmelse og ere saaledes lydende:

 

"CONDITIONER"

 

Hvorefter Sogneforstanderskabet i Overensstemmelse med Planen for Aagerup Pastorats Skole, ved offentlig Auction bortsælger Kirkerups gamle Degnebolig og Skolestuue med dertilhørende Brønd, Have, Gaardsplads og Møddingsplads, hvis Areal staaer for Hartkorn, nye Matrikeel, l Fjerdingkar 2* Album.

l.

Af Bygningerne opraabes Særskilt til absolut Nedbrydelse og Bortførelse inden fire Uger fra Auctionsbudsdatos Approbation de yderste 5 Fag mod Nord af Bygningernes vestre Længde, hvilke 5 Fag Huus Taagerups Skoledistrict for egen Regning har i Kirkesanger Hartmanns Tid ladet opføre paa Degneboligens Grund.

Kjøberen er pligtig at erstatte enhver Skade som han ved Nedbrydningen maatte paaføre den øvrige Deel af Eiendommen.

2.

De øvrige Bygninger bestaaende af vestre Længde, hvori et Kammer og en Stue med Bddegulv, hvilket Taagerup Skoledistrict i Kirkesanger Hartmanns Embedstid har for egen Regning ladet opføre, en Mellemstue med Lergulv, Skolestuen med Skorsten og Forstue, desuden Tværlænge, den imod østen, hvori en Dagligstue med Bræddegulv, Forstue, Kjøkken, og Bryggers med Bageovn, alt saaledes som det ved Hammerslaget forefindes opraabes og bortsælges under Eet tilligemed Have, Brønd og Gaardsplads. Dog følger de tvende i Bygningerne staaende Bilæggerkakkelovne ikke med i Kjøbet, men opraabes og bortsælges særskilt.

3.

Grænsen for Gaardspladsen imod øst gaaer i lige Linie med det østlige Hegn fra Degneboligens Hegn og ind imod Kirkegaardens Ringmuur. Udenfor denne Linie imod østen maa intet Hegn for den her omhandlede Eiendom strække sig, men vel udenfor Hegnet være den fornødne Rende i Jorden til Vandets Afledning, og intet Jordhegn maa føres nærmere op imod Kirkens Ringmuur, end paa 3 Alens Afstand, i hvilken Distance Hegnet maa være Stakit eller Plankeværk.

4.

Paa den søndre Side af Kirkegaardens Ringmuur, altsaa paa den nordre Side af det herved bortsælgende Areal, maa hverken være Bygning eller Plantning eller anden Jorddyrkning i en Afstand af 3 Alen fra Ringmuuren, hvorimod det reserverede er til Brug for Kirkeeierne ved Ringmuurens Reparation.

5.

Paa den vestre Side af Bygningen gaaer Grændsen i lige Linie med Bygningens vestre Side op imod Kirkegaardens Ringmuur, og heller ikke maa noget Jordhegn føres op imod Kirkemuren, end til 3 Alens Distance og bør der fra begge Ender af de i forrige Post nævnte 3 Alen være Laage til Passage for den der have med Ringmuurens Reparation at gjøre.

6.

Paa Bygningens vestre Side nyder Kjøberen kun anordningsmæssig Fortoug og Frihed til i Reparations eller Bygnings-Tilfælde at opstille Stiger til Taget. Den øvrige Deel af Terrainet imod vester indtil Søegaard i Markskellet bliver som passage og Stade for Sognets Kirkegjængere, Kjøberen uvedkommende.

7·

Sogneforstanderskabet forbeholder sig Valget imellem høiste og næsthøiste Bud, og Budets Antagelse beror paa Sogneforstanderskabets Approbation, som inden 8 Dage efter Auctionen vil blive bekjendt for den hvis Bud antages og det Solgte kan da af Kjøberen tiltrædes strax efter Budets Approbation.

8.

Kjøberen svarer samtlige med Auctionen og Auctionsskjødet forbundne og af samme flydende Omkostninger, og det Solgte staaer fra Buddets Approbation for Kjøberens Regning.

9.

Det gjøres til en udtrykkelig Forpligtigelse for Kjøberen og efterkommende Eiere, at der paa denne Eiendom ingensinde indrettes Bolig for mere end 2 Familier.

lo.

Kjøbesummen tilligemed Auctionsomkostningerne betales af Kjøberen til Aagerup og Kirkerup Sogneforstanderskab i December Termin 1847, ligeledes tilsvarer Kjøberen for Skatterne i indeværende Aars sidste Halvdel.

ll.

De 2 Høistbydende maa være beredt paa ved Auctionen at kunne stille antagelig Selvskyldnercaution, saafremt Saadant af Sogneforstanderskabet maatte findes fornødent.

12.

Dersom Kjøbesum og Auctionsomkostningerne ei erlægges og betales til den i nærværende Conditioner bestemte Tid, stilles Eiendommen til ny Auction paa Kjøbers Regning, og i Søgsmaalstilfælde vorder Kjøber og Cautionist pligtige paa Indkaldelse og Stævning at møde for Leire Herreds Forligscommission og Herredsthing.

13.

Kjøberen er pligtig at holde det til Gadevandets Afledning fornødne Løb omkring Eiendommens Hegn bestandig vedlige i forsvarlig Stand.

 

I Kirkerup og Aagerup Sogneforstanderskab d. 2 August 1847.

J. Qvistgaard    P. Kornerup    Peder Andersen    Jørgen Clemmesen    Ole Hansen    Willum Larsen    Hans Larsen    Niels Andersen    P. Jensen

 

Fremlagt til Leire Herreds Auctionsprotocol den 2de

 

August 1847

f. D.         J Høyer

ist. Fm.


 

Efterat disse Conditioner vare oplæst blev Auctionen fremmet ved at opbyde til  Bortsalg:

 l)         De i Conditionens lste Post omhandlede 5 Fag Huus, der opraabtes for 25Rd.   hvorpaa blev istbydende Skole  lærer Petersen Taagerup med 29 Rd.

 

2)        Den faste Eiendom saaledes som denne i Conditionen er beskreven og begrændset, hvilken opraabtes for 400 Rd. og blev efter forskjellige Bud og Overbud, Tjeneste-Karl Peder Jensen af Taagerup Høistbydende med 495 Rd. skriver fire Hundredefem og halvfemtesindstyve Rigsbankdaler og Næstbydende Snedkersvend Henrik Schou af  Wadsbyegaard ved Broderen Proprietair til bemeldte Gaard, Schous  Bud med 490 Rd .. Paa de skete Bud blev givet Tilslag i Henhold til Conditionerne.

 

 3)      En Jernbilæggerkakkelovn hvorpaa Gaardmand Willum  Larsen af Gundsølille blev istbydende med 4 Rd..   

Som Cautionist for den Høistbydende paa den faste  Eiendom, Peder Jensen, fremstillede sig Gaardmand af Taagerup Jørgen Clemmensen.

Forretningen blev derpaa afsluttet.

F. D                  J Høyer

ist. Fm

 Som Reqvirenter:

J. Qvistgaard    P.Kornerup    Peder Andersen    Jørgen Clemmensen    Willum Larsen Ole Hansen    Peder Jensen

Som Høistbydende                        Som Cautionist                        For Næstbydende

Peder Jensen                                 og Selvskyldner                            A. Schou

                                                  Jørgen Clemmensen

 

Vidner

P. Petersen           Niels Hansen

 

 

 

Aar 1847 den IIte August blev Leire Herreds Auctionsret sat paa Herredets Contoir. Til Auctionsprotocollen blev fremlagt en Skrivelse af 8de denne Maaned fra Kirkerup og Aagerup Sogneforstanderskab ifølge hvilken det af Tjenestekarl Peder Jensen af Taagerup ved Caution over Kirkerups gamle Degnebolig med Tilliggende den 2den denne Maaned gjorte første Bud, 495 Rd. af Sogneforstanderskabet er Approberet. Den fremlagte Skrivelse er saaledes lydende:

At de ved Auctionen over Kirkerup gamle Degnebolig og Skolestue den 2den d. M. gjorte Bud nemlig:

 

Fra de til Nedbrydelse og Bortrelse bestemte 5 Fag Huus, Skolelærer Petersen i Taagerup 29 Rd. og for de øvrige Bygninger med Have og Gaardsplads, Tjenestekarl Peder Jensen 495 Rd., under Gaardmand Jørgen Clemmensens Caution, ere af Aagerup og Kirkerup Sogneforstanderskab Approberet, dette skulde jeg ei undlade herved til Deres Velbyrdighed at indberette.

 

Aagerup Præstegaard den 8. August 1847.

Paa SogneforstanPaa Sogne forstanderskabets Vegne

Ærbødigst

J. Qvistgaard

Velbyrdig

H. Høiesteretssecretair, Herredsfoged  de Cononck

 Fremlagt Leire Herreds Austionsret den 11 August 1847

 C. A. de Coninck

Som følge heraf blev af Auctionsdirectionen det givne Hammerslag bekræftet. Auctionsretten hævet.

C. A. Coninck

       Vidner

Høyer  -  Clausen

 

Da Kjøberen, fornævnte Peder Jensen af Taagerup nu for mig har godtgjort at have berigtiget Kjøbesummen 495 Hd. skriver fire Hundrede fem og halvfemtesindstyve Rigsbankdaler, saa meddeler jeg herved, efter Lovgivning, i Embedsmedfør og i Henhold til Lov af 19 Dec. 1693 § 17 lovligt Auctionsskjøde paa det heri omhandlede Huus i Kirkerup med alt dets rette Tilhørende og Tilliggende saaledes som samme overfor findes betegnet og Auctionsconditionerne hjemle.

 

Dette Skjøde kan antages til Thinglæsning ved Leire Herreds Ret naar det derved behørigen paases at Lovens og Anordningernes Bud i enhver Henseende opfyldes.

 

Leire Herreds Contoir den 15 Januar 1848

C. A. de Coninck

 

Læst under Leire Herreds Ret Mandagen den 11 Januar 1848.

(L. pag. 872)

C. A. de Coninck

 

Stempel

No 3         1 ska Kl.
1848      1 Rd. 32 sk.

 

PANTEOBLIGATION


Underskrevne Peder Jensen Huusmand af Kirkerup, erkjender herved at have modtaget tillaans af Gaardmand Jørgen Clemmensen af Taagerup den Summa 200 - skriver to Hundrede Rigsbankdaler, hvilken Kapital jeg herved forbinde mig til at tilbagebetale min Creditor til hvilken 11te Juni eller 11te December Termin samme med et halvt Aars Varsel fra een af Siderne vorde op sagt til Udbetaling samt saalænge den hos mig forbliver henstaaende, at forrente med 4 pro Cent pro Anno, der erlægges med --------

 

resten mangler desværre, men P J har
betalt, da Panteobligationen er slettet d. 8/1 1866

 

I punkterne 3, 4 og 5 fastslås det:  Ingen jorddyrkning i 3 alen fra ringmuren. Det svare til 1,883 m.

(Gammelt dansk længdemål = 0,6277 m (= 2 fod = 24 tommer)).

Som skrevet står: Arealet på de 3 alen skal bruges af "Kirkeeierne ved Ringmuurens Reparation".